Dónde haya marihuana, estaré.

✔ Modificaciones corporales / Ternura / Mitología / Motocross / Verde claro / Crepypasta / Anime / Bmx / Gatos / Mariposas nocturnas.
✖ Apifobia / Aracnofobia / Senoclofobia / Maltrato en todos los sentidos posibles.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter